350pao

350pao

发汗则致痉,身强难以屈伸;熏之则发黄,不得小便,灸则发咳唾。 尤怡曰:上焦为阳之位,而微脉为虚之甚,故曰责其极虚。

按之不移,言如弦之张于弓,一定而不可动移也。常器之云:灸太冲。

然所异者,伤寒初起无汗不渴,中暍初起即汗出而渴也。黄耆建中汤即桂枝汤加胶饴、黄耆也。

然脉紧亦有辨浮而紧者,为伤寒;沉而紧者,为伤食。 五劳极虚,羸瘦腹满,不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤,经络荣卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑,缓中补虚,大黄□虫丸主之。

心中痞,诸逆心悬痛,桂枝生姜枳实汤主之。 烦躁而喘,肺气壅逆,谓之肺胀,即肺痈未成之初也。

人病脉不病,名曰内虚,以无谷神,虽困无害。脉微大来迟,阴凝之诊,则当腹满,今腹不满,询之其人,言我满在胸不在腹也,与上如是之证推之,为有瘀血也。

Leave a Reply